• Odstąpienie od umowy

Jeśli zwracasz towar do sklepu, staraj się, by wszystko było w bardzo dobrym stanie i sprzedawca mógł ponownie sprzedać produkt bez konieczności obniżania ceny. Nie rozrywaj i nie niszcz opakowania. Wiemy, że nie musisz zwracać towaru w oryginalnym opakowaniu, ale czy nie jest milej otrzymać produkt gdy jest pełnowartościowy?

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niejW naszym sklepie masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru. Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie  14 dni od daty otrzymania towarów albo – jeżeli umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych przez nas osobno – termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś ostatni z dostarczanych towarów. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W celu wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. w formie listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia. Jeżeli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie przez nas oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
W celu umożliwienia identyfikacji zamówienia, prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, która składała zamówienie, oraz danych kontaktowych (adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej), numeru zamówienia oraz informacji o zwracanych towarach. Pamiętaj, jeśli nabyłeś produkt w ramach umowy związanej bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową, nie będziesz mógł odstąpić od umowy w ciągu 14 dni - nie masz wówczas statusu konsumenta.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od umowy, otrzymasz od nas pełną kwotę za zwrócony towar, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wyboru przez Ciebie rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez naszą firmę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot kwoty otrzymasz przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba, że wyrazisz zgodę na inny sposób zwrotu, przy czy sposób ten nie będzie wiązał się dla Cibie z żadnym kosztem. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania przez nas towarów.
Zobowiązany będziesz do odesłania towarów we własnym zakresie na adres podany poniżej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.

A-R DACH  Sp. z o.o.

Szosa Gdańska 81, 86-031 Osielsko


Termin ten będzie zachowany, jeżeli nadasz przesyłkę przed upływem 14 dni. Będziesz zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu towarów. Ponosisz również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów.

Nasza ocena zmniejszenia wartości towarów

Po odebraniu przesyłki dokonaj weryfikacji zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości niezwłocznie poinformuj nas o nieprawidłowościach.

W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów należy obchodzić się z nimi i sprawdzać je z należytą ostrożnością oraz w taki sam sposób, w jaki mógłbyś o to zrobić w sklepie. Wszelkie używanie, sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres lub niewłaściwe przygotowanie towarów do wysyłki może spowodować zmniejszenie ich wartości, które będziemy mieli prawo potrącić przy zwrocie przez nas otrzymanych od Ciebie kwot. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów będzie przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Możesz otworzyć opakowanie i sprawdzić towar z odpowiednią ostrożnością. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Prosimy pamiętać, że w okresie, w którym posiadasz towary, do czasu ich zwrotu do nas, ponosisz za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

Prawo i sądy właściwe

Umowy zawierane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu a sądy w Polsce mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące oferty produktowej, zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru, zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego: + 48 52 381 38 32 lub mailowego: biuro@dachowe24.pl

Godziny pracy Działu Obsługi Klienta (kontakt mailowy oraz telefoniczny):
Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 do 15:00.
Nieczynne w soboty, niedziele i święta.